Сонцето е ваш партнер

Како функционира еден фотоволтаичен панел?

За разлика од фосилните горива како што се нафтата или гасот сончевата енергија ја имаме во бесконечна количина. Таа е независна од глобалната политичка ситуација. Со тоа претставува една многу добра алтернатива, чие користење се развива многу брзо. Фотоволтаичниот панел ни дава можност да ја искористиме оваа енергија! Фотоволтаик претставува конвертирање на сончевите зраци во електрична енергија со помош на соларните ќелии. Овие се состојат од тенки кристални листови од силициум.

  • Со користење на соларен панел покажувате дека сте ориентирани кон иднината и дека сакате да го дадете вашиот придонес во заштитата на животната средина и на идните генерации, бидејќи соларната енергија не ја загадува животната средина и се избегнува ЦО2.
  • Сончевата енергија е бесплатна и неограничена.
  • Соларниот панел ја зголемува вредноста на недвижнината, го штити покривот и има долг рок на употреба
  • Соларниот панел нема потреба за одржување –нема потрошни делови.
  • Модулите се исчистуваат самите при врнење на дожд.

 

funktion pv anlage

  

  

 

Зрачењето на сонцето во сончевиот модул (1) создава тензија. Создавањето на оваа еднонасочна струја е поврзано со инверторот (2) и се конвертира во алтернативна електрична енергија (230 V). 

Оваа енергија може да се пренесува директно во електричната мрежа.