TEKNIKA MË E RE PËR KËNAQËSINË E KLIENTËVE

NJOHURITË TONA PËR MENAXHIMIN E PROBLEMEVE SOLARE TEKNIKE DHE INDIVIDUALE

Me një përvojë mbi 40 vjeçare, pronarët e firmës GerMaSolar përpiqen të zbatojnë teknikat më të reja me qëllim të shërbimit sa më të mirë të konsumatorëve. Që edhe më tej të mbetet kështu, garantojnë trajnimet e vazhdueshme në teknikat më të reja dhe partnerët e njohur në vargun e ofertave.
Ne e shohim veten si shërbyes të sistemit të sektorëve që ndërthuren çdo ditë e më shumë si telekomunikacioni, instalimi elektrik, sistemi i menaxhimit të ndërtesave dhe rrjetit teknologjik. Si furnizues të impianteve fotovoltaik me shumicë dhe pakicë, ne ju ofrojmë juve, një spektër të gjërë të shërbimeve të përshtatura nga një burim i vetëm.

  • Inspektimi dhe vlerësimi i vendndodhjes së pullazit
  • Konsultim i pavarur nga furnizuesi
  • Planifikimi dhe projektimi i impiantit FV
  • Llogaritja e përfitimit
  • Financimi i impiantit tuaj FV (pa kolateral)
  • Mbrojtje nga rreziqet e mundshme
  • Aplikimet dhe miratimet
  • Rregullimin me furnizuesin tuaj lokal të energjisë (EVN)
  • Zbatimin profesional duke përfshirë edhe dokumentacionin e impianteve
  • Mirëmbajtjen, monitorimin dhe regjistrimin e realizimit tuaj

Qëllimi ynë është të ofrojmë çmime dhe zgjidhje optimale, të cilat ofrojnë kënaqësi afatgjate të klientit.Njohuritë tona për menaxhimin e problemeve solare teknike individuale